Revízie elektrických inštalácií.
Elektrickú inštaláciu tvoria všetky elektrické zariadenia, slúžiace na výrobu, prenos, premenu, rozvod a využitie elektrickej energie.
– 1x za 5 rokov (ak sa nejedná o špecifické miesta napr. mokré a vlhké alebo vonkajšie)

Revízie bleskozvodov.
Ochranu pred bleskom upravuje súbor noriem STN EN 62305. Kompletný systém ochrany budov pred bleskom pozostáva s vonkajšej a vnútornej ochrany.
– 1x za 4 roky

Revízia plynových rozvodov.
V bytovom dome sú spoločné časti rozvodov plynu, ako aj kotolňa (ak ju bytový dom má), ktorá podlieha kontrole a skúške každoročne. Spoločným zariadením domu je aj hlavný uzáver, ležaté a stúpajúce potrubia, cez ktoré plyn prichádza k bytom, a stúpačkové uzávery, uzávery pred plynomerom, odbočky a prípoje potrubia vedúce až k bytovému plynomeru.
– 1x za 3 roky odborná prehliadka
– 1x za 6 rokov odborná skúška

Revízia komína.
– 1x ročne (ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou)

Deratizácia.
Deratizáciu je povinný vykonať každý prevádzkovateľ akejkoľvek nehnuteľnosti. V bytovom dome sa vykonáva v spoločných priestoroch (pivnice, šachty a pod.) a v prípade potreby i v okolí bytového domu.
– 2x ročne v termínoch apríl – október