Nemáte ešte Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

Založili ste Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov a premýšľate ako ho viesť a spravovať Váš bytový dom?

Prečo Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

(ďalej len SVB)

SVB je samostatná právnická osoba – podnikateľ, ktorá slúži na samosprávu bytového domu samotnými vlastníkmi bytov.

Aké sú výhody SVB?

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je najprehľadnejšia, najprijateľnejšia a právne najčistejšia forma správy. Je to jediná správa domu, pri ktorej sú peniaze plne v rukách vlastníkov a disponuje s nimi jedine spoločenstvo. Výhodami takejto formy správy bytového domu sú teda menšie náklady na výkon správy, lepšia kontrola nad hospodárením a zodpovednejší prístup jednotlivých vlastníkov bytu. Prvým pozitívom je, že počas fungovania ako SVB zistíte, že ste zmenou správy ušetrili.  Druhým a o to výraznejším pozitívom je, že Vy ako vlastníci budete mať právo rozhodovania sa za akých okolností a v akej výške budú použité Vaše peniaze.  Tretím pozitívom je, že Vy ako vlastníci nadobudnete kompletný prehľad nad financiami bytového domu.

–              vlastníci si sami rozhodujú o hospodárení s finančnými prostriedkami.

–              SVB má svoj vlastný účet v banke, na ktorý vlastníci uhrádzajú svoje platby za byty a   nebytové priestory. Úroky zo zostatku sa

                 pripisujú na Váš účet a nie niekam inam.

–              SVB si môže vykonávať drobné opravy v bytovom dome svojpomocne a veľké opravy si  zabezpečuje samostatne.

             v SVB je dokonalý prehľad vo financiách, platbách, úhradách

V prípade, že si SVB nevie niektoré činnosti zabezpečiť samé, (napr. účtovníctvo, vyúčtovanie nákladov za služby a plnenia, daňové priznanie, vedenie evidencie, nastavenie platobných výmerov) môže využiť služby spoločností, ktoré práve takéto činnosti vykonávajú. Spoločnosť vykonávajúca tieto služby nepotrebuje prístup k účtu SVB, aby mohla vykonávať svoju činnosť a nerozhoduje o žiadnych finančných transakciách, objednávkach služieb alebo energií. Ak sa SVB rozhodne poskytnúť prístup k svojmu účtu, tak spoločnosť vykonáva iba úhrady vopred schválené orgánmi SVB. Tým je zabezpečená  maximálna kontrola.

Jednoducho povedané: SVB ochráni Vaše peniaze pred šafárením cudzích a zároveň Vám dá možnosti rozhodovať o všetkom samostatne.  Aj teraz, ako nesamostatný subjekt platíte správcovi za vykonávanie odpočtov, ročných vyúčtovaní, vedenia účtovníctva a pod. je to rovnaké, len ako SVB máte samostatné rozhodovanie nikým neobmedzované a máte svoj bytový dom pod vlastnou kontrolou. Určite si však nenechajte jednosmerne diktovať správcom firmy, ktoré Vám majú pre Vás vykonať nejakú službu, pretože Vy si môžete nájsť aj výhodnejšiu spoločnosť. Správca Vám môže firmy len odporúčať, ale akonáhle je tam podmienka alebo zaviazanie sa, tak v pozadí je určite nejaký háčik.

Bytové domy pod správou správcovských spoločností sa niekedy stávajú rukojemníkmi pri presadzovaní ich vlastných záujmov. Na začiatok treba uviesť, že tak ako sú rozdielni ľudia, tak rozdielne sú aj správcovské spoločnosti. Niekde pochopili, že nasilu si udržať pod správou bytové domy jednoznačným odmietaním a presadzovaním svojho biznisu sa dlhodobo nedá a preto sa snažia vystupovať trhovo, ústretovo a nápomocne k svojim vlastníkom.  Lenže nie všade je to tak. Treba preto vypichnúť pár skutočností a to hlavne tam, kde správcovská spoločnosť (ďalej len správca) nie je ústretová k svojim vlastníkom a nerešpektuje ich rozhodnutia a voľbu. Peniaze ovláda správca, správca uzatvára zmluvy a správca určuje kto a za koľko bude vykonávať služby pre bytové domy pod ich správou. Takýmto spôsobom sa míňajú peniaze z účtu Fondu opráv a mnohokrát sa stáva, že ak je v bytovom dome veľmi závažný technický problém, tak vlastníci až vtedy zistia, že bytový dom nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho vyriešenie. Ak správca nerešpektuje vlastníkov alebo vlastníci nemajú záujem, tak podmienky určuje práve on. Aj napriek tomu, že máte vlastný účet, k disponovaniu s peniazmi je potrebný aj podpis zamestnanca správcu a preto nemáte plnú kontrolu nad vašimi peniazmi a môžete byť obmedzovaní. Správca uzatvára zmluvy s organizáciami, ktoré poskytujú služby bytovým domom. Vy si však môžete vybrať organizácie, ktoré Vám tieto služby budú poskytovať, avšak zlý správca nerešpektuje ani toto rozhodnutie vlastníkov.  Málokto však vie, že dodávateľa akýchkoľvek služieb či dodávateľa energií si môžete vybrať sami a málokto aj vie, že sa v roku 2010 zmenil pôvodný Zákon o vlastníctve bytov a nebyt. priestorov, ktorý upravuje (uľahčuje) podmienky výberu zo strany vlastníkov bytov. Avšak stále je medzi Vami a vybratou organizáciou tretia osoba – správcovská spoločnosť, ktorá ak má vedenie, ktoré sa neriadi trhom a modernou dobou, tak Vás aj naďalej ovplyvňuje, pretláča vlastné názory, obmedzuje Vás. Ak chcete presadiť vlastné záujmy, musíte vždy zakaždým zorganizovať schôdzu vlastníkov cez správcu. A správca vie, že schôdzí sa nezúčastňuje dostatočný počet vlastníkov, ktorí môžu hlasovaním niečo zmeniť. Súčasné družstvá a i niektoré správcovské spoločnosti sú staré organizácie ešte z čias pred „nežnou revolúciou“, v ktorých sú v prevažnej miere staré garnitúry ťažko prispôsobiteľné súčasnej modernej dobe, v ktorej snahou je pomáhať a nie klásť polená pod nohy. Česť výnimkám. Veľa z Vás pozná, ako to chodí a zároveň ste nespokojní s ich postojmi a činnosťou. Prečo to nezmeníte?

Bytové domy ako SVB  – je najvhodnejšia varianta. Vy si vyberiete, ktoré služby budete využívať, a ktoré nepotrebujete. Mnoho z potrebných vecí súvisiacich so správou bytového domu si viete, môžete alebo chcete zabezpečovať sami podľa vlastných možností. Vy podľa zákona 182/1993 Z.z. máte právo na výber. Vy si vyberiete organizácie, ktorá Vám zateplia bytový dom, ktoré Vám budú spracovávať účtovníctvo, ktoré Vám budú v bytovom dome zabezpečovať potrebné technické revízie a nikto Vás nebude obmedzovať. Pretože Vy ste samostatný právny subjekt a máte svoje rozhodnutia a hlavne peniaze pod svojou KONTROLOU.

 

Ešte váhate? NEVÁHAJTE!

Kontaktujte nás:    kneznikova@fenixis.sk, 0915 959 645