PREDMET PONUKY.

Predmetom ponuky je kompletné spracovanie účtovníctva pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

 • Vedenie evidencie príjmov a výdavkov Bytového domu (ďalej len BD) alebo Apartmánového komplexu (ďalej len AK)
 • Vedenie evidencie dodávateľských faktúr, vrátane ich celkovej kontroly
 • Vedenie evidencie vystavených faktúr, vrátane ich vystavenia
 • Vystavenie prevodných príkazov na úhrady dodávateľských faktúr
 • Nastavenie mesačných záloh na úhrady za poskytované plnenia spojené s užívaním bytu/apartmánu
 • Vykonávanie ročného vyúčtovania plnení spojených s užívaním bytu/apartmánu
 • Evidencia neplatičov, vrátane vystavenia upomienok
 • Vypracovanie daňového priznania
 • Spracovanie mzdy zamestnancov SVB a NP
 • Evidencia obchodných zmlúv s dodávateľmi energií, prác a služieb

SYSTÉM SPOLUPRÁCE.

Pre spracovanie účtovníctva je potrebné zo strany predsedu/predsedníčky SVB a NP alebo vlastníka AK dodať:

Na začiatku spolupráce – informácie o BD alebo AK:

 • počet bytov/apartmánov a ich rozlohy vrátane rozlôh spoločných a nebytových priestorov
 • počet vlastníkov a ich spotreby energií za predchádzajúci rok (informácie o spotrebách jednotlivých vlastníkov sa nachádzajú na ich vyúčtovaniach za predchádzajúci rok)
 • celkové spotreby energií a náklady za iné služby BD/AK za predchádzajúci rok (v prípade, že sa informácie o celkovej spotrebe energií a iných nákladoch BD/AK na vyúčtovaní vlastníka nenachádzajú, je potrebné dodať faktúry jednotlivých dodávateľov za predchádzajúci rok)
 • v prípade dohody vlastníkov na spôsobe výpočtu ročného vyúčtovania – dohodu vlastníkov, prípadne zápisnicu z danej schôdze
 • počet zamestnancov SVB a NP

Raz mesačne:

 • prijaté dodávateľské faktúry. V prípade, ak dodávateľské faktúry nie sú korešpondované našej spoločnosti priemo od dodávateľa, je potrebné kvôli vystavovaniu prevodných príkazov dodať dodávateľské faktúry hneď po ich obdržaní, aby bol dodržaný dátum ich splatnosti.
 • výpis z účtu BD/AK

Raz ročne:

 • konečné stavy bytových vodomerov na SÚV a TÚV
 • konečný stav hlavného vodomeru BD/AK
 • konečný stav elektromeru odberu elektrickej energie spoločných priestorov
 • konečný stav plynomeru BD/AK (BD s vlastnou kotolňou)

Spôsob dodania požadovaných dokumentov a informácii osobne alebo mailom. Spoluprácu je možné začať v akomkoľvek mesiaci.
Účtovníctvo BD/AK vykonávame  v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. Vizitkou každého dobrého účtovania je spokojnosť klienta s jeho ročným vyúčtovaním. Dôležité je správne nastavenie zálohových platieb za služby spojené s bývaním, ale v neposlednej miere i dôsledná kontrola spotrebovaných energií a včasná reakcia v prípade zistenia problému.

CENA
Poplatok za vedenie účtovníctva je individuálny v súvislosti s veľkosťou BD/AK a konkrétnych objednaných služieb, v rozmedzí 4 – 8 €/byt, apartmán/nebytový priestor/mesiac.
EXTRA SLUŽBY
Založenie SVB a NP
Zabezpečenie pravidelných technických revízií BD/AK
Zabezpečenie pravidelnej deratizácie BD/AK
Zabezpečenie výmeny bytových vodomerov podľa platnej vyhlášky
Zabezpečenie plombovania bytových vodomerov
Zabezpečenie odpočtu bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov
Poplatky za extra služby sú jednorázové, výška poplatku je po dohode s klientom.